Franbo Lines

Đội tàu của Công ty Franbo Lines do AJSC cung ứng thuyền viên:

 MV FRANBO PROSPECT

 MV Franbo Prospect   

 

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9512692

MMSI: 370896000

Call Sign: 3FCJ7

Gross Tonnage: 7350

Dead Weight: 11008

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2010

 MV FRANBO PROGRESS

 MV Franbo Progress

 

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9510034

MMSI: 352753000

Call Sign: 3EWE3

Gross Tonnage: 7350

Dead Weight: 11004

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2010

 MV MARINE HORNBILL

 MV Marine Hornbill

 

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9594365

MMSI: 357869000

Call Sign: 3FEF3

Gross Tonnage: 8718

Dead Weight: 12317

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2010

 MV NEW LUCKY III

 MV New Lucky III

Flag: Hongkong

Type: General Cargo

IMO: 9228277

MMSI: 477852600

Call Sign: VRHG9

Gross Tonnage: 4724

Dead Weight: 7716

Length x Breadth: 99.9m x 19.2m

Year Built: 2000

 MV NEW LUCKY V

 MV New Lucky V

Flag: Hongkong

Type: General Cargo

IMO: 9273181

MMSI: 477903900

Call Sign: VRHJ5

Gross Tonnage: 5415

Dead Weight: 6959

Length x Breadth: 97.8m x 18.8m

Year Built: 2002

 MV MARINE EMERALD

 MV Marine Emerald

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9334973

MMSI: 371984000

Call Sign: 3EFA8

Gross Tonnage: 7823

Dead Weight: 10284

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2006

 MV THORCO LOGIC

 MV Minerva

Flag: Panama

Type: Bulk Carrier

IMO: 9742417

MMSI: 374291000

Call Sign: 3EAV6

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,969.00 MT 

Length x Breadth: 131.66 MTRS / 110.78 MTRS 

Year Built: 2016

MV THORCO LOGOS

MV Minerva

Flag: Panama

Type: Bulk Carrier

IMO: 9742405

MMSI: 374033000

Call Sign: 3EHH2

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,970.78 MT

Length x Breadth: 131.66 MTRS / 110.78 MTR 

Year Built: 2016

MV THORCO LOHAS

Flag: Panama

Type: Bulk Carrier

IMO: 9742429

MMSI: 374799000

Call Sign: 3EDQ3

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16966 t

Length x Breadth: 131.66m × 23m

Year Built: 2016