Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2011

21/12/2013 2644

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên lần đầu tiên được Công ty tổ chức ngày 10/12/2011 tại Nhà hàng Mai Hồng Phúc - Đường Thiên Lôi, Thành phố Hải Phòng

0225.3796.869