Khối tàu Franbo

13/03/2020 10804

Đội tàu của Công ty Franbo Lines do AJSC cung ứng thuyền viên

Khối tàu Sugahara

13/03/2020 12670

Đội tàu của Công ty Sugahara Kisen do AJSC cung ứng thuyền viên

0225.3796.869