Khối tàu Franbo

13/03/2020 2612

Đội tàu của Công ty Franbo Lines do AJSC cung ứng thuyền viên

Khối tàu Sugahara

13/03/2020 3330

Đội tàu của Công ty Sugahara Kisen do AJSC cung ứng thuyền viên

0225.3796.869