Cơ cấu tổ chức

Lượt xem 9519 | Cỡ chữ

BAN GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Văn Dương - Giám đốc

Mobile: 0903.220.186

Email: duong.hv@alliance-vietnam.com

 

Vũ Hải Trường - Phó giám đốc 

Mobile: 0913.528.481

Email: truong.vh@alliance-vietnam.com

 

Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó giám đốc đối ngoại

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

Mob: 0937.000.869

Email: lan.nt@alliance-vietnam.com

BAN CỐ VẤN

 

Máy trưởng Vũ Văn Thử 

Mobile: 0903.409.226

Email: advisors@alliance-vietnam.com

 

Máy trưởng Hoàng Văn Hiểu 

Mobile: 0904.385.700

Email: advisors@alliance-vietnam.com

Thuyền trưởng Trương Văn Hợi 

 Mobile: 0122.532.9055

Email: advisors@alliance-vietnam.com

 

Thạc sĩ Điện trưởng Vũ Văn Phong 

Mobile: 0903.443.475

Email: advisors@alliance-vietnam.com

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG THUYỀN VIÊN:

 

Thuyền trưởng Trần Huy Nam - Trưởng phòng thuyền viên Nhật Bản

Mobile: 0988.668.890

Email: nam.th@alliance-vietnam.com

crew@alliance-vietnam.com

 

Máy trưởng Trần Văn Quang - Trưởng phòng thuyền viên Đài Loan

Mobile: 0902.529.689

Email: quang.tv@alliance-vietnam.com

crew@alliance-vietnam.com

PHÒNG TUYỂN MỘ & ĐÀO TẠO:

 

Thuyền trưởng Phó Đức Hùng - Trưởng phòng

Mobile: 0912.498.974

Email: hung.pd@alliance-vietnam.com

training@alliance-jsc.com

PHÒNG KINH DOANH DẦU NHỜN

Máy trưởng Vũ Mạnh Trung - Trưởng phòng

Mobile: 0904.64.75.79

Email: trung.vm@alliance-jsc.com

gulf@alliance-jsc.com

 

 PHÒNG VẬT TƯ:

 

Máy trưởng Võ Đình Quang Đạt - Trưởng phòng

Mobile: 0982.061.880

Email: dat.vdq@alliance-vietnam.com

supply@alliance-jsc.com

 PHÒNG TÀU:

 

Máy trưởng Đào Xuân Tính - Trưởng phòng

Mobile: 0967.777.046

Email: tinh.dx@alliance-vietnam.com

trainning@alliance-jsc.com

PHÒNG HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI  
 

Thuyền trưởng Khổng Hữu Thưng - trưởng phòng

 Mobile: 0912.412.387

Email: thung.kh@alliance-vietnam.com

support@alliance-vietnam.com

PHÒNG KẾ TOÁN:

 

Nguyễn Thị Quyên - Kế toán trưởng

Mobile: 0989.068.975

Email: quyen.nt@alliance-jsc.com

account.jsc@alliance-vietnam.com

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

 

Lê Anh Vũ - Trưởng phòng

Mobile: 0902.116.068

Email: vu.la@alliance-vietnam.com

personnel@alliance-jsc.com

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

 

 

7/10 3173 bài đánh giá
0225.3796.869