Cơ cấu tổ chức

Lượt xem 1860 | Cỡ chữ

BAN GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Văn Dương - Giám đốc

 

Mobile: 0903.220.186

Email: duong.hv@alliance-vietnam.com

 

 

Vũ Hải Trường - Phó giám đốc kỹ thuật

Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh

 

Mobile: 0913.528.481

Email: truong.vh@alliance-vietnam.com

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó giám đốc đối ngoại

Giám đốc chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

 

Mob: 0937.000.869

Email: lan.nt@alliance-vietnam.com

 

BAN CỐ VẤN

 

Máy trưởng Vũ Văn Thử

 

 

Mobile: 0903.409.226

Email: advisors@alliance-vietnam.com

 

Máy trưởng Hoàng Văn Hiểu

 

 

Mobile: 0904.385.700

Email: advisors@alliance-vietnam.com

 

Thuyền trưởng Trương Văn Hợi

 

 Mobile: 0122.532.9055

Email: advisors@alliance-vietnam.com

 

Thạc sĩ Điện trưởng Vũ Văn Phong

 

 

Mobile: 0903.443.475

Email: advisors@alliance-vietnam.com

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG THUYỀN VIÊN:

 

Thuyền trưởng Trần Huy Nam - Trưởng phòng thuyền viên Nhật Bản

 

Mobile: 0988.668.890

Email: nam.th@alliance-vietnam.com

crew@alliance-vietnam.com

 

 

Máy trưởng Trần Văn Quang - Trưởng phòng thuyền viên Đài Loan

 

Mobile: 0902.529.689

Email: quang.tv@alliance-vietnam.com

crew@alliance-vietnam.com

 

PHÒNG TUYỂN MỘ & ĐÀO TẠO:

 

Thuyền trưởng Phó Đức Hùng - Trưởng phòng

 

Mobile: 0912.498.974

Email: hung.pd@alliance-vietnam.com

training@alliance-jsc.com

 

 

 

PHÒNG DẦU NHỜN GULF

Máy trưởng Vũ Mạnh Trung - Trưởng phòng

 

Mobile: 0904.64.75.79

Email: trung.vm@alliance-jsc.com

 

 

 PHÒNG VẬT TƯ:

 

Máy trưởng Võ Đình Quang Đạt - Trưởng phòng

 

Mobile: 0982.061.880

Email: dat.vdq@alliance-vietnam.com

supply@alliance-jsc.com

 

 PHÒNG TÀU:

 

Máy trưởng Đào Xuân Tính - Trưởng phòng

 

Mobile: 0168.9094.000

Email: tinh.dx@alliance-vietnam.com

support@alliance-vietnam.com

 

 

 

 

PHÒNG HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI  
 

Thuyền trưởng Khổng Hữu Thưng - trưởng phòng

 Mobile: 0912.412.387

Email: thung.kh@alliance-vietnam.com

support@alliance-vietnam.com

 

 

PHÒNG KẾ TOÁN:

 

Nguyễn Thị Quyên - Kế toán trưởng

 

Mobile: 0989.068.975

Email: account.jsc@alliance-vietnam.com

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

 

Lê Anh Vũ - Trưởng phòng

 

Mobile: 0902.116.068

Email: vu.la@alliance-vietnam.com

personnel@alliance-jsc.com

 

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

 

 

7/10 620 bài đánh giá

giới thiệu Khác:

0225.3796.869